Instrumen B6D1E1 #2-Contoh Arahan Menyediakan Buku Skrap

B6D1E1: Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untukmengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.


 photo PBSSS_zps8aadf236.jpg

Tajuk : Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran
Arahan : Kepada pelajar
1.  Anda dikehendaki menyediakan satu buku skrap “Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran”
 
2. Kandungan buku skrap anda mesti mengandungi perkara-perkara berikut
i) Maklumat(idea pelajar sendiri)
ii) Gambar foto/foto
iii) Keratan akhbar/majalah/risalah
iv) Bahan ICT/ Laman sesawang
v) Lain-lain bahan bercetak
 
3. Kandungan buku skrap mestilah disusun dan dikelaskan secara sistematik
i) Pengenalan “ Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran”
ii) Definisi Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran
iii) Contoh-contoh Alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran”iv) Nama dan fungsi bagi setiap alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran yang disenaraikan
v) Membuat penilaian tentang kepentingan alat teknologi untuk mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran”

4. Anda diberi masa 2 minggu untuk menyiapkan dan menghantar buku skrap tersebut.
 
5. Perbentangan buku skrap akan dijalankan pada tarikh yang ditetapkan.